6 d’abr. 2009

Identificació de mamifers carnivors al LIC Serra de Bèrnia-Ferrer

Durant els anys 2006, 20079 i 2008 ABAI ha dut a terme un projecte innovador a la comarca que ha estat l'estudi de les poblacions de mamífers carnívors a la vessant nord de la serra de Bèrnia mitjançant captura fotogràfica. Aquest projecte ha estat subvencionat pel programa Volcam de la CAM.

La captura fotogràfica es realitza mitjançant uns dispositius digitals fotogràfics que s'accionen pel moviment. A més a més les tasques s'han complimentat amb l'elaboració de tríptics informatius del projecte (català i castellà), l'inventari, localització i construcció d'abeuvadors.


Les conclusions per acada espècie són les següents:

La rabosa (Vulpes vulpes) és una espècie abundant a la zona agricola i forestal de Benissa i s'han s'observat individus cada vegada més pròxims a les zones periurbanes. Puntualment pot ser molt abundant i ha estat capturada en totes les estacions de mostreig. Els hàbits diaris són bastant similars ja que s'han agafat fotografies diàriament del mateix individu quasi a la mateixa hora. Encara d'hàbits preferentment nocturns (75%) també s'han realitzat captures en horari diürn (25%). Creguem que un excès en la seva densitat pot perjudicar a la resta d'espècies carnívores per la competència amb les preses.


El porc senglar (Sus scrofa) potser sigui la espècie més abundant pel que fa al nombre d'individus. S'ha localitzat a totes les estacions de mostreig sempre amb grups de 3 fins a 9 individus (incloent les cries). La seva presència no afecta directament a la resta d'espècies carnívores però si que hem observat que els seus hàbits de refregar-se i banyar-se en els tolls i basses d'aigua fa que aquests punts d'aigua, essencials per a la resta d'espècies a l'estiu, s'assequen més ràpidament. Les captures han estat nocturnes en un 90%.A l'igual que la espècie anterior hem observat mètodes de caça il·legals com els llaços (quan són col·locats fora de la gestió d'un coto) o l'ús de verí. Aquestes pràctiques totalment desaconsellables i il·legals si que afecten directament a la resta d'espècies carnívores i a les aus rapinyaires.


La gineta (Genetta genetta) s'ha localitzat en una única estació a la partida de Pinos però durant els tres anys de seguiment, per la qual cosa existeix almenys una població estable a la zona, encara que escassa, segurament pel baix nombre de preses. El número d'invidus màxim en una mateixa foto ha estat de dos, això ens fa pensar que també cria a la zona. Totes les captures han estat nocturnes i els seus hàbits han esta molt imprevisibles. Una única foto per captura (degut al flash s'espanten ràpidament) i després han tardat estona (semanes o mesos) a ser capturats fotogràficament a la mateixa estació. Algunes cites orals també ens diuen avistaments per la zona de Canor - La Mallà verda.


El teixó (Meles meles) segurament siga l'espècie que més ha minvat durant les darreres dècades. Nosaltres no l'hem capturada fotogràficament encara que existeixen citacions orals pels Lleus a més a més d'un teixó també de la zona dels Lleus recollit pel centre de recuperació de fauna de Santa Faç. Altre teixó va ser trobat atropellat a AP-7 a l'altura de Senitja-Canor. Creguem que la espècie està extinta a la vassant nord de Bèrnia i en canvi pot conservar-se alguna població a la zona dels Lleus i Oltà. El seus estat de conservació seria crític i és una de les espècies que es veuria afectada seriosament per l'ús de llaços, ja que aquest mètode no és selectiu.

La fagina (Martes foina) és una de les espècies carnívores més escasses. Una única captura a l'any 2007 al barranc de Bèrnia ens fa pensar que l'espècie estiga present a la serra. Segurament puga ser més "abundant" a la zona de la Serra del Ferrer (al barranc de la vessant oest) i individus espontàniament utilitzarien la serra de Bèrnia i voltants com a zona de caça o zona perifèrica de distribució. Apuntem ací una curiositat, quan un home de la partida de Pinos, ens feia saber que el pelatge blanc del seu pit, abans s'utilitzava per fer les brotxes d'afeitar-se.

Fagina al barranc de Bèrnia

Fagina atropellada a la carretera de Pego a Tormos

El gat serval (Felis silvestris) no ha estat capturat en els tres anys de projecte. Probablement siga una espècie extinta a la serra de Bèrnia i rodalies tot i que puntualment puga observar-se algun individu a la serra (cosa la qual consideraríem com a cas excepcional). Antigament era una espècie present a la serra, recordada per antics ramaders i agricultors de la zona.

La mustela (Mustela nivalis) és una espècie semblant a la fagina però d'una grandària significativament menor. Durant aquestos anys no l'hem poguda capturar fotogràficament i les citacions orals que existeixen són dubtoses i no massa clares. Pensem que és una espècie present a la zona però poc abundant tot i que estariem parlant d'una espècie on falta molta informació per recopilar.

A banda d'aquestes espècies, el projecte de captura fotogràfica també ha servit per constatar la presència d'altres espècies com:

Brúfol

Esparver


Mussol

Rata penada orelluda

Perdius

Caldria seguir realitzant estudis per a saber l'estat i l'evolució de les poblacions mamifers carnivors per tenir una percepció més real de cada espècie. Si estàs interessat en aquest projecte o vols contribuir amb alguna cita pots adreçar-te al correu abaivol@yahoo.es

5 d’abr. 2009

Quines activitats realitzem

Les activitats poden variar cada any en funció de les subvencions i les activitats programades. Durant els darrers anys les activitats realitzades han estat:
  • Vigilància forestal per a la prevenció d'incendis a la serra de Bèrnia mitjançant voluntariat ambiental. Aquesta activitat està subvencionada per la Conselleria de Territori i Habitatge i l'ajuntament de Benissa.
  • Col·locació de caixes nius d'insectivores per al control de plagues.
  • Col·locació de feromones contra la lluita biològica de la processionària i eliminació de bosses de processionària.
  • Identificació de mamífers carnívors mitjançant reclam fotogràfic al LIC Serra de Bèrnia-Ferrer. Aquest projecte a estat subvencionat per l'obra social de la CAM.
  • Revegetacions participatives i reintroducció d'espècies forestals com la murta (Myrtus communis) a la serra de Bèrnia.
  • Projectes de millora selvícola a la serra de Bèrnia
  • Activitats d'educació i divulgació ambiental a les escoles, programes de ràdio i elaboració de triptics de com realitzar una crema agrícola correcta.
  • Eliminació de pintades en zones forestals.

Presentació d'ABAI

ABAI (Associació Benissenca Anti-Incendis) és una associació sense ànim de lucre creada l'any 1994. Encara que inicialment l'associació realitzava funcions de recolzament en l'extinció d'incendis forestals, en l'actualitat la seua tasca es basa en la conservació i protecció del medi ambient. El grup està integrat per un grup heterogeni de voluntaris els quals compartim l'estima per la natura i les ganes de col·laborar activament en la seva conservació. Qualsevol persona pot formar part d'ABAI. L'àmbit d'actuació és el poble de Benissa i els seus municipis veins, centrant moltes de les seves activitats al voltant de la serra de Bèrnia.


Les activitats es realitzen principalment als mesos d'estiu i tardor, tot i que el grup directament o indirectament treballa tot l'any. Per suposat totes les activitats són gratuïtes, i en aquelles que són subvencionandes les despeses estan cobertes, incloses les dietes dels voluntaris.