17 de set. 2010

Els teixos a Bèrnia

A Bèrnia hi sobreviuen al voltant d'una dotzena de teixos situats en dos poblacions al terme de Xaló i Benissa. El teix (Taxus baccata) és un arbre perennifoli dioic. Això vol dir que estan separats els òrgans reproductius per la qual cosa trobarem arbres masculins i arbres femenins. El teixos de Bèrnia s'instal·len a l'obac de la cresta, buscant les zones més ombrívoles, sobre sòls pedregosos i cantalars que han ajudat a salvar-se dels incendis.

Les fulles del teix semblen les d'un avet. Mesuren de 10 a 30 mm, disposades en dos fileres oposades i de color verd oscur. Els fruits són en forma de baia, amb un color roig intens. Les rames sovint es disposen de manera horitzontal des del tronc.

El tronc de color marró creix erecte i pot arribar a una alçada de 15 o 20 metres. L'escorça és molt fina i el creixement de tot l'arbre és molt lent encara que un exemplar pot viure fins a 1500 anys.
La seva distribució mundial abarca quasi tota Europa i part del nord d'Africa. Al Pais Valencià s'han censat quasi 6600 exemplars repartits en 42 teixeres. La majoria dels exemplars es localitzen a la provincia de Castelló. A la provincia d'Alacant únicament és localitzen 10 localitats que sumen al voltant de 400 exemplars. La població de Bèrnia representa la distribució més oriental de l'espècie a la provincia d'Alacant i València i una de les més meridionals del mediterrani.

Actualment els incendis forestals és l'amenaça més important que tenen a la serra ja que dificilment rebrota després d'un incendi fort. L'altre problema important és l'escassa producció de llavors fèrtils que no assegura una regeneració natural de l'espècie a mig termini. A més a més, el pastuaratge caprí de la serra fa malbé els plançons joves de teix, de aurons o marfulls que creixen a la serra.


Antigament, per la seua qualitat, la fusta de teix era extreta de la majoria dels nostres boscos per construir mecanismes (per exemple per als molins) o per a ser utilitzada per a la construcció per la seua duresa i resistència. Aquest fet va fer minvar les poblacions de teix per tota la peninsula. ibèrica. En 1808, Bartolomé Ribelles, un frare dominic hereu del moviment de la Il·lustració deixa el testimoniatge d'un bosc integrat per aquestos arbres a Bèrnia alhora que fa referència a una casa situada en el terme de Xaló construida amb fusta de teixos.
La Universitat de València ha realitzat estudis de caracterització genètica de les poblacions de teix de la Comunitat Valenciana. La conclusió principal és que s’han de considerar dues àrees de procedència de material de reproducció de teix: àrea ibèrica (província de Castelló i centre i nord de la província de València) i àrea bètica (província d’Alacant i sud de la província de València).

El teix és un arbre protegit, catalogat com a espècie vigilada al Cataleg Valencià de Flora Amenaçada. Els seus boscos són un habitat prioritari en la Directiva Habitats el que li ofereix una protecció de caràcter europeu.

13 de set. 2010

El roure valencià

El roure valencià o gal·ler (Quercus faginea subsp. faginea) és un arbre de la familia de les carrasques, alzines o el coscoll. Creix a l'est, centre i sud de la península i al País Valencià és molt escàs tinguent les millors poblacions a l'Alcalaten, l'Alt Maestrat i els Ports. Les formacions de roure valencià a Alacant són encara més rares. Resten xicotetes formacions a l'ombria de la Font Roja, el Montcabrer, Aitana o el Benicadell.

El "roure pare" de Bèrnia

Els gal·ler és un arbre exigent amb l'aigua per la qual cosa la seva presència a la Marina Alta, i en particular a la serra Bèrnia pot considerar-se com a excepcional. Aquest fet incrementa encara més el valor ecològic i fitogeogràfic que te la serra de Bèrnia.


El gal·ler és un arbre marcescent, el que significa que fins que no ixen les noves fulles de la primavera no cauen les fulles seques de l'any anterior. Aquest arbre rarament supera els 15 metres. Les fulles paregudes a la carrasca, són més llargues i grans i amb un color verd més intens que l'anterior. El fruit és la bellota que madura de setembre a octubre.

Flors masculines

23 de jul. 2010

El corner (Amelanchier ovalis)

Amelanchier ovalis (Fam.: ROSACEAE)
La guillomera o corner és un xicotet arbret de fulla caduca que pot arribar als 3 metres d'alçada. Creix a les ombries de les serres més elevades de la marina, sent més freqüent cap a les serres de l'interior (per exemple no trobarem aquesta espècie al Montgó). A Bèrnia és localitza sobretot als clavills de les penyes i les vessants pedregoses de la cara nord. No és una espècie massa abundant encara que pot observar-se per tota la serra. Potencialment forma roglets poc densos on l'acompanyarien diverses espècies de roses silvestres, l'esbartzer i el cirerer de pastor o garguller.Aquest arbret és caducifoli. En pimavera ixen les flors blanques i les fulles de color verd clar. El fruit del tamany d'un pèsol madura a finals de l'estiu i té un color entre blau i negre. A l'igual que moltes plantes de la familia de rosàcies en cas d'incendi solen rebrotar desde l'arrel.
Les formacions boscoses de la serra de Bèrnia

Quan pensem en el bosc mediterrani, a la majoria ens ve la imatge de les pinades de pi blanc que creixen de manera més o menys extensa per les serres de la Marina. Però si fossin capaços de disminuir l'escala geogràfica de manera que puguerem diferenciar les diferens condicions climàtiques, edafolòfiques, geològiques i geogràfiques observariem que per a cada lloc podriem trobar, almenys sobre el paper, un tipus de bosc mediterrani diferent.

La serra de Bèrnia, per les seues particularitats geogràfiques i ecològiques (orientació, desnivell, substrat ...) potencialment és una zona on podriem observar tota aquesta varietat de formacions boscoses, que tot i que anem a intentar diferenciar-les, no tenen límits definits, de manera que sovint les formacions es presenten mesclades entre si.

El paisatge vegetal actual, és el fruit de les transformacions que durant segles ha realitzat l'esser humà des de que produeix i consumeix recursos de manera extensiva al nostre territori. En l’actualitat únicament resten xicotets rodals d’aquesta diversitat de formacions boscoses i en alguns casos la única presència d’una determinada espècie ens pot fer intuir la presència d’una determinada comunitat vegetal. És per això que a banda del material vegetal in situ observat i de la pertinent bibliografía consultada, a més a més hem de fer un exercici d’imaginació tot i que s’assente sobre una base científica.

Les formacions boscoses que presenta la serra de Bèrnia i les seus voltants serien.
Les pinedes de pi blanc
És la formació boscosa més extensa a totes les serres i a la serra de Bèrnia. Present en totes les serres, de manera potencial únicament sobreviuria en l’actualitat a la costa de Benissa, Calp o Altea on s’observen precipitacions inferiors als 400 mm i en conseqüència no pot arribar a establir-se la carrasca. La proliferació de les pinedes ha estat favorida per l’aprofitament que s’ha fet en èpoques anteriors de la resta d’espècies però també per l’alt index de germinació que presenta el Pinus halepensis després dels incens forestals. Alguns autors consideren a les pinedes de pi blanc, no com a boscos amb una identitat pròpia, sinó com a formacions que formen part del matollar mediterrani. Aquestes formacions en un principi estan formades per diferents espècies arbustives (Juniperus oxycedrus, Pistacia lentiscus, Rhamnus sp. pl., Cistus sp. pl., Ulex parvifloris...) que poc a poc van convertint-se en una massa forestal monoespecífica de Pinus halepensis, que quan arriba a densitats elevades no deixa créixer quasi vegetació al seu sotabosc.

Els carrascars
Associació: Rubio longifoliae-Quercetun rotundifoliae Costa, Peris & Figuerola 1982

A la serra de Bèrnia existeixen xicotets rodals de carrasques a les cases de Bèrnia, al camí de la Pedrissa o a la vessant sud. Aquest bosc hauria d’extendre’s per la major part del territori, substituint les formacions de pi blanc. L’associació té com a espècie prioritaria la carrasca (Quercus ilex subsp. ballota) a la qual l’acompanyen algunes enfiladisses com la Rubia peregrina (rapallengua), Smilax aspera o Clematis flammula. A l’ombria de la serra de Bèrnia, de la serra del Ferrer i part de l’Oltà la formació s’enriqueix amb elements florístics més exigents en humitat com Fraxinus ornus (fleix), Viburnum tinus (marfull) o Pistacia terebinthus (cornicabra).
Els xicotets boscos lauriloides
Associació: Viburno-Fraxinetum orni Costa, Pérez Badia & Soriano 1995

En els enclavament més ombrívols de la serra de Bèrnia com l’estret de Cardos, dels Bandolers o en les escletxes o repises més ombrívoles de la cresta creix un tipus de vegetació relicta dels boscos subtropicals que en la antiguitat dominaven una part de la península. Les espècies d’aquesta formació a la serra de Bèrnia estan formades per Arbutus unedo, Fraxinus ornus, Ruscus aculeatus, Laurus nobilis i Phillyrea latifolia. Tot i la presència de totes les espècies a Bèrnia, les dos últimes són molt escasses i no es localitzen juntes a priori en el mateix lloc. Aquestes formacions es situen en llocs inaccessibles el que dificulta el seu estudi.
El s boscos de gal·lers
Ass.: Fraxino orni-Quercetun fagineae Rivas Goday & Rigual 1960

És una de les formacions boscoses més rares de la comarca. Al litoral de la comarca sols queden testimonis en una zona de l’ombria de Bèrnia, mentre que a l’interior on també és escassa la seva representació trobar-se un xicotet rodal a la Vall de Gallinera i alguns exemplars dispersos per Laguar. A la serra de Bèrnia aquest bosc de roures valencians o gal•ler (Quercus faginea subsp. faginea) es desenvolupa a l’ombria de la serra però sobre sòls relativament profunds. Altres espècies presents d’aquesta comunitat son Fraxinus ornus, Acer granatense i Amelanchier ovalis molt més abundants que el gal•ler i que es mesclen en les altres comunitats vegetals.
El roure valencià es diferencia de la carrasca perquè té un color verd més clar mentre
que la carrasca té un color verd-grisenc.Bosquets de teixos
A la serra de Bèrnia existeixen almenys un dotzena de teixos adults que creixen a l’obac de la cara nord de la serra de Bèrnia, al peu de la seva cresta. La seva extensió devia ser en l’antiguitat un poc més extensa a la serra però l’aprofitament de la seua fusta i els incendis ham minvat considerablement la seua població. Potencialment formen petits rodals, oberts, no molt densos on sovint l’acompanyen a banda d’espècies de la comunitat anterior la savina negral (Juniperis phoenicea subsp. phoenicea)


Bosquets de savina negral
Ass.: Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae Rivas Mástinez & G López 1978
Chamaeropo-Juniperetun phoeniceae Rivas Martínez 1989

A les parts més altes de la serra de Bèrnia, sobre les roques, vessants abruptes i crestes, sobre un substrat xeròfil, creixen xicotets rodals de savina negral (Juniperus phoenicea). La savina és un arbust que pot arribar a tindre un port arbori encara que a Bèrnia per l’efecte del vent rarament aconsegueixen un talla elevada. A la serra de Bèrnia, just a l’estrat inferior de les savines i per dalt del límit altitudinal de les cistàcies (Cistus albidus i Cistus monspeliensis) apareixen rodals relativament densos de ginebre (Juniperus oxycedrus)
Les omedes i boscos de ribera

No existeixen boscos de ribera ben estructurats al voltant de la serra de Bèrnia si exceptuem alguns trams del riu Algar o el riu Xaló on apareixen alguns rodals de xops (Populus nigra i Populus alba) acompanyats d’alguns salzes (Salix atrocinerea i Salix angustifolia). A Benissa podríem trobar rodals d’aquesta formació al barranc del Quisi on encara resten alguns salzes, però l’hàbitat ha estat força alterat i a l’igual que passa en la resta de rius de la comarca les espècies han estat substituïdes per formacions monoespecífiques d’Arundo donax. Les omedes creixen associades a la franja més externa de la xarxa fluvial. No onstant en zones de muntanya o en abancalaments abandonats, lligats a comes humides o fonts temporals apareixen xicotets rodals d’oms (Ulmus minor). Malauradament aquestes formacions estan en regressió degut a l’atac d’un fong pel que resulta cada vegada més difícil observar aquestes formacions.

13 de jul. 2010

La microreserva d'ABAI

L’any 2006 va ser anunciada l'aprovació per a que formara part de la xarxa de microreserves la microreserva de flora anomenada “Cases de Cantal” (Resolució de 21 de juliol de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge) i declarada finalment el mes de maig de 2010. (ORDRE 11/2010, de 26 de maig, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es declaren 11 microreserves de flora a la província d’Alacant.

Aquesta nova microreserva assegura la protecció d'una xicoteta part de las serra de Bèrnia i és propietat de l’Associació Benissenca Anti-Incendis (ABAI). Les microreserves de flora són xicotets espais protegits (inferiors a 20 hectàrees) representatius de la flora rara, endèmica o amenaçada del País Valencià.

Vessant on s'ubica la microreserva "casa de Cantal"

LES DADES DE LA MICRORESERVA SÓN AQUESTES:
Límits: la microreserva correspon a la totalitat de la parcel·la cadastral 161 del polígon 52 del terme municipal de Benissa.
Superfície projectada: 3,80 ha
Terme municipal: Benissa
Titularitat: Associació Benissera Antiincendis


Espècies prioritàries: Kundmannia sícula i Narcissus assoanus.
Unitats de vegetació prioritàries: Matolls termomediterranis i preestèpics, Querco-Pistacietum lentisci (codi Natura 2000: 5330).
Zones subestèpiques de gramínies i anuals del Thero-Brachypodietea,Teucrio-Brachypodietum retusi (codi Natura 2000: 6220*)


Pla de gestió
Actuacions de conservació:
Establiment d’un cartell informatiu amb recomanacions.
Recol·lecció periòdica de llavors de les espècies prioritàries i
depòsit en banc de germoplasma.
Seguiment de l’evolució de la vegetació.
Reforç poblacional d’espècies pròpies dels hàbitats d’interés.


Limitacions d’ús:
En el cas que se sol·licite l’ús del terreny per a una activitat tradicional de pasturatge, poden establir-se mesures específiques per a evitar o reduir l’impacte sobre la vegetació o les espècies de major
interés.
Queda prohibida la realització d’aprofitaments fusters.
No poden realitzar-se aclarides o tasques silvícoles dins de la microreserva, exceptuats els casos següents:


a) Programació de tasques de manteniment del matoll a la zona, amb eliminació selectiva i progressiva dels peus menys desenvolupats dels pins, evitant l’alteració del perfil del sòl i de la vegetació ja consolidada.


b) Extraccions per motius fitosanitaris o per a evitar danys per caiguda sobre les persones o les poblacions d’espècies protegides o amenaçades.


c) Aclarides de la pineda postincendi, en el cas que la zona patisca incendis forestals. Aquestes aclarides han de constar d’un programa específic multianual.


També podem trobar en la part superior xicotets rodals de formacions de Juniperus phoenicia, restes de boscos caducifolis mediterranis ( amb Fraxinus ornus, Acer opalus subsp, granatense, Amelanchier ovalis, Pistacia terebinthus). La màquia i brolla està formada per formacions típiques mediterrànies del termomediterrani i mesomediterrani enrequida amb espècies d’orquidies com Aceras antropophorum, Ophrys arnoldii...

Aceras antopophorum
Orchis olbiensis
En nombre total de microreserves a la ombria de Bèrnia és de 4 (Arc de Bèrnia, Forat de Bèrnia, Cases de cantal i Ombria de Bèrnia) totes de titularitat privada, mentre que si tenim en compte tot el sistema muntanyòs de la serra de Bèrnia fins al Morro de Toix caldria afegir les microreserves Coll de Faixuc, El Mascarat i Morro de Toix.


11 de maig 2010

Projecte Volcam 2010

Un altre any ABAI ha conseguit mitjançant el programa de voluntariat Volcam de la CAM una ajuda per a dur a endavant fins al 31 d'octubre un programa d'activitats de voluntariat ambiental. Aquest any el projecte s'anomena "Projecte per a la conservació de la biodiversitat dels boscos mediterranis" i pretén donar a conéixer i ajudar a la conservació dels boscos litorals mediterranis.

A l'igual que l'any passat, tota la informació sobre les diverses activitats, el calendari, la formació i participació dels voluntaris l'anirem col·locant al blog específic http://abaivolcam.blogspot.com/. Des d'ací et convidem a participar sense cap tipus de compromís. Si estàs interessat en col·laborar o rebre informació al respecte envia un correu a abaivol@yahoo.es

Les linies d'actuació principal del projecte són les següents:

Activitats divulgatives, de formació i d'educació ambiental
Divulgació del projecte (internet, premsa, ràdio...)
Manteniment del blog Volcam 2010
Formació dels voluntaris (reunions, eixidies didáctiques...)
Publicació d'una guia sobre els boscos litorals mediterranis
Publicació pósters d'arbres i arbrets de la serra de Bèrnia

Activitats de conservació i protecció del medi
Plantació d'arbres i creació d'una reserva de bosc mixt a la serra de Bèrnia
Manteniment de la reserva (reg i treballs culturals)
Neteja d'abancalaments i treballs selvícoles de prevenció contra incendis forestals
Recuperació i millora 150 m d'una antiga senda
Col·locació d'un abeurador per a fauna
Instal·lació de caixes nius per a ocells

El Programa de Caixa del Mediterrani (CAM) de voluntariat ambiental, VOLCAM pretén donar suport les diferents iniciatives concretes de les ONGs i les associacions dedicades a la protecció del medi ambient, assolint, d'una banda, un benefici per a la societat en el seu conjunt al preservar la naturalesa així com el mitjà rural i urbà; i fomentant i donant suport la labor dels centenars de voluntaris que dediquen el seu temps i els seus coneixements a contribuir a un desenvolupament sostenible. Aquest any és la tretzena edició d'aquest programa i l'octava vegada que ABAI rep aquesta ajuda. Si vols accedir a més informació del programa VOLCAM fes un clic sobre la imatge següent:

30 d’abr. 2010

Voluntariat a la vall de Gallinera

La Fundació Fundem i ABAI ha creat un marc de col·laboració amb la finalitat de donar a conéixer mutuament les activitats que realitzem i crear una xarxa de voluntaris ambientals que quan voulguen puguen participar en les activitats medioambientals de les dos associacions. Una de les activitats properes a Benissa es la que durant aquesta primavera i estiu realitzarà Fundem a la propera Vall de Gallinera. Ací teniu la informació per si vos interessa participar:

Fundem inicia, en enguany 2010, un projecte dirigit a la gestió dels terrenys adquirits amb les aportacions dels socis-col·laboradors. L’objectiu d’aquesta activitat és detenir la degradació d’aquests espais, recuperar els seus nivells de biodiversitat, i contribuir al manteniment del paisatge tradicional. La bona acollida per part dels socis de les diferents jornades de poda i collita de cireres realitzades, i la necessitat gestionar de forma sostenible els terrenys adquirits, han segut els detonants per a iniciar el projecte de voluntariat ambiental i la creació de la Brigada de Voluntaris per la Naturalesa de Fundem, que actuarà a les parcel·les de la fundació en el Vall de Gallinera.

T'invitem a formar part de la Brigada de Voluntaris per la Naturalesa. Amb això col·laboraràs activament en la conservació i millora dels terrenys adquirits amb les aportacions dels socis, i a més:

- Tindràs l’oportunitat de realitzar activitats a l’aire lliure i visitar les parcel·les adquirides.
- Rebràs formació respecte a la gestió de terrenys agrícoles i forestals.
- Realitzaràs activitats pràctiques d’identificació espècies.
- Aprendràs mètodes per a la reconstrucció de murs de pedra seca.
- Podràs compartir experiències i conèixer altres socis i gent interessada en la conservació de la naturalesa.

Les sessions de treball de camp de la Brigada de Voluntaris es realitzaran els diumenges al matí. S’establiran 2 diumenges al mes per al desenrotllament d’aquestes activitats. Cada sessió de voluntariat tindrà una durada de 4 hores, iniciant-se a les 10:00 h i finalitzant a les 14:00 h. Després de la qual tindrà lloc un dinar gratuït per als voluntaris.
És necessària la inscripció i confirmar amb antelació l’assistència a les diferents sessions de treball de camp. L’assistència a les jornades de voluntariat (diumenge) s’haurà de confirmar el dimecres anterior per a poder realitzar les previsions adequades.
Primera sessió de voluntariat: diumenge 9 de maig.
-Lloc de trobada: la Vall de Gallinera, Benirrama (Bar La Roca), a les 10:00 h.
-Dinar: la Vall de Gallinera, Benissivà (Bar La Placeta).

Següents sessions de voluntariat:
- 16 de maig.
- 6 i 27 de juny.
- 4 i 18 de juliol.
- 8 i 22 d’agost.
- 5 i 19 de setembre.
- 3 i 17 d’octubre.

Material necessari per a assistir a les jornades de treball:
- Xerrac, tisores de podar (d’una o dues mans), guants, aixada, etc.
- Roba i calçat adequats.
- Gorra i/o crema per al sol.
- Aigua i esmorzar.
Desitjant comptar amb la teua col·laboració, rep una salutació ben cordial.
 
Per a col·laborar adreça't a:
Maria Josep Ripoll Berenguer
Coordinadora Jardí de l'Albarda
679 47 45 89
Fundació Enrique Montoliu (FUNDEM)
Pl. Mariano Benlliure, nº 5, pta. 29
46002 - Valencia
Tel. - Fax: 963 523 099
http://www.fundem.org/
fundem@fundem.org

30 de març 2010

Nius per a ocells

Una de les activitats que realitzem és la instal·lació de caixes nius per a ocells en les muntanyes públiques de la Malla Verda, la Solana i Bèrnia.  La finalitat d'aquestes caixes nius és facil·litar la reproducció d'ocells com el totestiu o capellà (Parus major), el papamosques (Muscicapa striata) o el xuït (Phylloscopus collybita) entre altres  com a mesura natural de lluita natural contra la plaga de la processionària. També d'aquesta manera contribuim a la conservació d'aquestes aus ja que moltes d'elles han de fer els seus nius en forats d'arbres i en l'actualitat degut als incendis forestals moltes d'elles tenen dificultat per a poder construir el seu niu al no trobar arbres adults.És una satisfacció comprovar amb quanta cura han recobert aquest niu de molses

Per col·locar correctament el niu cal evitar el contacte directe amb l'arbre amb la finalitat d'evitar instrusions d'insectes o depredadors que podrien fer malbé el niu o els pardalets. També cal que el forat d'entrada i eixida mire cap al sud per protegir-se dels vents gèlids del nord i no entren directament al niu. Segons la forma del niu i la gràndaria del forat podrem seleccionar un tipus d'espècies o altres.
Caixa niu per a rates penades

Aquestes activitats es complementen amb altres d'educació ambiental als col·legis de Benissa junt amb els amics de SEO.

També conjuntament amb altres associacions conservacionistes s'ha publicat una xicoteta guia d'ocells.

Portada i contraportada de la guia

Interior de la guia

20 de febr. 2010

Memòria Volcam 2009

Durant la tardor i l'hivern del 2009 hem portat endevant el projecte abelles patrocinat pel programa Volcam de la CAM. Ací vos presentem un resum dels resultats de les diverses activitats encara que trobareu tota la informació completa al blog http://www.abaivolcam.blogspot.com/


Una de les primeres activitats va ser la publicació del conte "L'eixam". Aquest ha estat escrit pel mestre  Àngel Crespo Ivars i il·lustrat per Jose Antonio Cuesta. Aquesta xicoteta narració va dirigida a xiquets i xiquetes entre 5 i 9 anys i intenta contar la funció ecològica d'un grup d'abelles que viuen en un eixam, així com també alguns dels seus problemes.


Per descàrregar el conte feu clic ací

Altra activitat va ser la construcció d'una estació pol·linitzadora a l'ombria de Bèrnia. Amb aquesta última són ja tres estacions en les que ABAI ha conseguit intal·lar a Bèrnia. L'objectiu principal de les estación és facilitar l'assentament d'abelles a la serra amb la finalitat de millorar la producció de llavors de les plantes i augmentar així la taxa de regeneració de la serra.


Finalment realitzaren unes xarrades didàctiques als col·legis de Benissa per explicar la funció ecològica que tenien les abelles i repartir els contes.
Algunes notes de premsa al respecte....